Протоколи и доклади на комисията

РЕШЕНИЕ – публикувано на 30.11.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 30.11.2018 г. Протокол № 1 публикуван на 18.07. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 29.10.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителен надзор на обект „Реконструкция, ремонт, … Read more

Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите

Съобщение На основание чл. 53 от ППЗОП, уведомяваме кандидатите, че отварянето на офертите ще се извърши на 09.07.2018 г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала, ет №2 на община шабла, намираща се на ул. „Равно поле“  № 35, гр. Шабла

Документация за участие

1-Документация 2-Техническа спецификация 3-Приложение №1 списък 4-Приложение №3 декларация ЕЕДОП 5-Приложение №4 техническо предложение 6-Приложение №5 декларация чл. 102 7-Приложение №6 ценово предложение 8-Приложение № 7 проект на договор espd-request  

Обща информация

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект:„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна … Read more