Документация за участие

Информация за удължаване срока за получаване на оферти-19.04.2019г Прикачени документи – 09.04.2019г Линк в АОП – 09.04.2019 г.

Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 1 – публикувано на 15.04.2019г.