Текущи документи и плащания по договора

18.01.2016г. информация за извършени плащания по договора

Обща информация

Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване в изпълнение на проект: “ Възстановка на тракийско рибарско селище „Брия“ – I етап, в с.Дуранкулак, община Шабла финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки … Read more

Документация за участие

Покана АОП Публична покана ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОБРАЗЦИ