Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ по проект № BG14MFOP001-4.008-0001:„Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла, финансиран по Стратегия за ВОМР на МИРГ … Read more