Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

Обособена позиция № 2 :   Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун;       Ремонт на ул. „Четвърта“,  ул. „Седма“, ул.  Дванадесета“, ул. „Четиринадесета“ в с. Ваклино;         Ремонт на улична мрежа в с. Граничар;   Ремонт на ул. Дванадесета“ в с. Тюленово.”,

ще се извърши на 19.08.2020г. (сряда) от 14:00 часа,  в малката зала намираща се на ет. 2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.

Съобщение за отваряне на ценови оферти