Договор за обществена поръчка

Д-40 – ОП № 6 Д-41 – ОП № 5 Д-43 – ОП № 2 Д-42 – ОП № 4 Д-44 – ОП № 3 Д-72 – ОП № 1

Решение за завършване на процедурата

РЕШЕНИЕ № РД-04-502 – публикуван на 14.12.2018г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 -публикуване на 14.12.2018г. Протокол № 1 – публикуван на 17.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНВЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 29.10.2018 г. от 15:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на оборудване и обзавеждане в … Read more

Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 3 – публикувано на 27.06.2018 г. Разяснение № 2 – публикувано на 19.06.2018 г. Разяснение № 1 – публикувано на 15.06.2018 г.

Решения за промяна в документацията

Решение за промяна

Документация за участие

1-Документация 2-Техническа спецификация – нова– публикувана на 15.06.2018 г. 3-Приложение №1 списък 4-Приложение №3 декларация ЕЕДОП 5. 1. -Приложение № 4.1. техническо предложение 5. 2. -Приложение № 4.2. техническо предложение 5. 3. -Приложение № 4.3. техническо предложение 5. 4. -Приложение № 4.4. техническо предложение 5. 5. -Приложение № 4.5. техническо предложение 5.6. -Приложение № 4.6. … Read more

Обща информация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на … Read more