Договор за обществена поръчка

Договор № Д-81 от 12.06.202 г.

Протоколи и доклади на комисията

Решение № 94 от 27.02.2019г.– публикуван на 02.03.2020г. Протокол по чл. 181 от ЗОП– публикуван на 02.03.2020г. Протокол № 2 от 13.02.2020г.– публикуван на 02.03.2020г. Протокол № 3 от 25.02.2020г.- публикуван на 02.03.2020г. ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 30.01.2020 г.

Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“  и осъществяване на авторски надзор за обект: „Доизграждане  на  ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, … Read more

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 53 ОТ ППЗОП

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ На основание чл. 53 от ППЗОП уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“  и осъществяване на авторски надзор за обект: „Доизграждане  на  ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна … Read more

Документация за участие

Прикачени документи Линк в АОП: 00997-2019-0013