Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал.4 от ЗОП ДО    „ДЕОМИД“ ЕООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ ЖК. „ЧАЙКА“ БЛ.50, ВХ. Б, АП. 2 ТЕЛ: 052 780358,ФАКС: 0520 300358 ГР. ВАРНА   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал. 4 от ЗОП УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КРЪСТЕВ, На 05.04.2018 г., с писмо с обратна разписка с „Български пощи“ АД, Ви  е  изпратен  Протокол … Read more

Документация за участие

2-Документация 3-Образци 4-Технически спецификации 5-Проект на договор 6-Техническа документация

Обща информация

Предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от Закона за устройството на територията за обект „Спортен комплекс „Шабла“ – Реконструкция на многофункционална спортна зала“, в изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с … Read more