Договор за обществена поръчка

Договор № Д-81 от 03.04.2019г. 8-Приложение №7 договор проект

Протоколи и доклади на комисията

Решение № 118 от 18.03.2019г.- публикувано на 18.03.2019г. Протокол № 2 – публикуван на 18.03.2019г. Протокол №1 от 01.03.2019г – публикуван на 01.03.2019г.  

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Обща информация

Доставка на детски съоръжения в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“- линк към АОП