Протоколи и доклади на комисията

ДОКЛАД СМР ДГ ПРОТОКОЛ 2 СМР ДГ ПРОТОКОЛ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ СМР ДГ РЕШЕНИЕ № РД-04-422 ОТ 23.10.2018 СМР ДГ

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 10.09.2018 г.

Документация за участие

9- Приложение №7 договор проект 8.1 -КСС 8- Приложение №6 ценово предложение 7- Приложение №5 декларация чл. 102 6- Приложение №4 техническо предложение 5- Приложение №3 декларация ЕЕДОП 3- Приложение №1 списък 2- Техническа спецификация 1- Документация Технически проект

Обща информация

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска … Read more