Договор за обществена поръчка

Договор № Д – 265 Обявление за възложена поръчка

Решение за завършване на процедурата

Решение № РД-04-496-19.10.20116г.

Документация за участие

1.Указания за участие 2.Образци 3.КСС- Приложение № 1 4.Техническa спецификация 5- Проек на Договор 6.Техническa спецификация 7.Бюлетин на САПИ – юли 2016г.  

Откриване на процедура

Решение за откриване на процедура Обявление за поръчка