Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка АНЕКС № Д-251-1/ 29.9.2016г. ДОГОВОР № 251/ 28.09.2016г.

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за избор на изпълнител

Откриване на процедура

Решение за откриване на процедура