Текущи документи и плащания по договора

18.01.2016г. информация за извършени плащания по договора 07.10.2015г. информация за извършени плащания по договора 02.10.2015г. информация за извършени плащания по договора 28.08.2015г. информация за извършени плащания по договора 20.08.2015г.  информация за извършени плащания по договор

Гаранции за участие

Информация за освобождаване на гаранции – СТАДИОН

Договор за обществена поръчка

ДОГОВОР ЦЕНОВА ОФЕРТА 1 ЦЕНОВА ОФЕРТА 2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТНА РЪКА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАФИК

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №4 Протокол № 3 Протокол №2 Съобщение за отваряне на ценови оферти Протокол № 1 по чл. 68 от ЗОП

Документация за участие

КСС – Приложение № 8А МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА Указания за участие Приложения Технически спецификации