Текущи документи и плащания по договора

18.01.2016г. информация за извършени плащания по договора 07.10.2015г. информация за извършени плащания по договора 02.10.2015г. информация за извършени плащания по договора 28.08.2015г. информация за извършени плащания по договора 20.08.2015г.  информация за извършени плащания по договор

Гаранции за участие

Информация за освобождаване на гаранции – СТАДИОН

Договор за обществена поръчка

ДОГОВОР ЦЕНОВА ОФЕРТА 1 ЦЕНОВА ОФЕРТА 2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТНА РЪКА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАФИК

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №4 Протокол № 3 Протокол №2 Съобщение за отваряне на ценови оферти Протокол № 1 по чл. 68 от ЗОП

Обща информация

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документация за участие

КСС – Приложение № 8А МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА Указания за участие Приложения Технически спецификации