Документация за участие

Обр.1- списък на документите Обр.2 – административни сведения Обр.3 – декларация по чл.47, ал1 Обр.4 – декларация по чл.47,ал.5 Обр.5 – декларация по чл.56, ал.1,т.8 Обр.6 – Техническо предложение позиция 1 Обр.7 – Техническо предложение позиция 2 Обр.8 – Ценово предложение позиция 1 Обр.9 – Ценово предложение позиция 2 Обр.10 – Техническа спецификация Обр.11 – … Read more

Обща информация

Публична покана с предмет: „Доставка на един брой нов колесен трактор и един брой ново ремарке за колесен трактор“, обособена по позиции: – Обособена позиция №1: Доставка на един брой нов колесен трактор – Обособена позиция №2: Доставка на един брой ново ремарке за колесен трактор