Договор за обществена поръчка

Договор № Д-142-18.09.2017г. и приложения

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1. Обява 2. Указания за участие 3. Tехнически спецификации 4. Образци 4.1. КСС 5. Проект на Договор 6.Технически проект