Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ Във връзка с  публикувана Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти в РОП с № 9097896/02.04.2020г., уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „МОРСКИ КЛУБ В УПИ XIII, КВ. 9 ПО ПУП-ПР НА СО … Read more