Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

Прикачени документи

Решения за избор на изпълнител

РЕШЕНИЕ РД-04-480 от 03.12.2018г. – публикувано на 03.12.2018 г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 03.12.2018г. Протокол № 1 – публикуван на 01.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ Н А ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 15.11.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на ивестиционни … Read more

Постъпили оферти 02.10.2018

ОФ № 120 от 02.10.2018 Одесосстрой ООД ОФ № 121 от 02.10.2018 Стоянов-06 ЕООД ОФ № 122 от 02.10.2018 Парсек Груп ЕООД

Документация

1-Покана 2-Tехническа-спецификация 3-1-КС-Ваклино 3-2-КС-Граничар 4-Представяне-на-участника-образец-1 5-Техническо-предложение-образец-2 6-Ценово-предложение-образец-3 7-1-КСС-Ваклино 7-2-КСС-Граничар

Приключване / прекратяване на договора

Информация за прекратяване на договора

Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР