Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти – публикувано на 02.04.2018 г. Ценовите оферти ще се отворят на 05.04.2018 г. от 10:30 часа.

Разяснения по документацията за участие

РАЗЯСНЕНИЕ № 4 – публикувано на 14.03.2018 г. РАЗЯСНЕНИЕ № 3 – публикувано на 14.03.2018 г. РАЗЯСНЕНИЕ № 2 – публикувано на 14.03.2018 г. РАЗЯСНЕНИЕ № 1 –  публикувано на 02.03.2018 г..

Документация за участие

1-Указания 2- Техническа спецификация 3-Списък 4- ESPD 5-Техническо предложение 6-Декларация за съгласие с клаузите на договора 7-Декларация за валидност на оферата 8- Декларация за спазени условия на труд 9- Ценово предложение 9.1.- КСС 10 – Банкова гаранция за изпълнение 11-Проект на Договор Титулна страница Техническа документация

Откриване на процедура

Открита процедура с предмет: „Строителство на обект „Спортен комплекс „Шабла“ – реконструкция на многофункционална спортна зала“