Текущи документи и плащания 33

Информация за извършени плащания – 04.12.2015г.

Договор за обществена поръчка 33

Договор обособена позиция № 3 Договор обособена позиция № 2 Договор обособена позиция № 1

Документация за участие

001_Публична покана 01_Представяне на участника 02_Оферта 03_Декларация чл.47, ал.1и5 04_Декларация чл.56, ал.1 05_1-Техническо_предложение_ ОП-1 05_2-Техническо_предложение_ ОП-2 05_3-Техническо_предложение_ ОП-3 06_1-Ценово_предложение _ ОП-1 06_2-Ценово_предложение _ ОП-2 06_3-Ценово_предложение _ ОП-3 07_Техническа спецификация 08_Проект на договор PP-AOP- PUDOOS

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана АОП Публична покана