Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак, Детска ясла „Радост“ гр. Шабла, Домашен социален патронаж на територията на община Шабла и филиал в с. Ваклино, община Шабла, “, ще се извърши на 17.07.2020г. (петък) от 10:00 часа, в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35, при спазване на приетите противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19.