Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Договор за обществена поръчка

3. Договор по обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на климатични системи“ 2. Договор по обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на вентилационна система“ 1. Договор по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и пожарогасително оборудване“  

Документация за участие

КСС – Приложение 3.1 КСС- Приложение 3.2 КСС-Приложение 3.3 Методика за оценяване Образци на документи Техническа спесификация Техническо оборудване Сектор А Техническо оборудване Сектор Б Указание за участие