Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на договора

Допълнително споразумение към договор

Допълнително споразумение

Договор за обществена поръчка

Договор КСС Ценово предложение Техническо предложение

Гаранции за участие

Информация за освобождаване на гаранции за участие 

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

РЕШЕНИЕ № РД-04-429/29.09.2015г.

Протоколи и доклади на комисията

02.10.2015г. – ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 72 № К-687-18/18.09.2015г. 01.09.2015г. – ПРОТОКОЛ № К-687-16/01.09.2015г. 14.09.2015г. – СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Разяснения по документацията за участие

17.08.2015г. Разяснение №3 06.08.2015 г. Разяснение № 2 24.07.2015г. –  Разяснение №1

Документация за участие

КСС-Приложение № 3а – 24.07.2015г. 1-УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2-МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 3-ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-ОБРАЗЦИ 5-ПРОЕКТ НА ДОГОВОР    

Обща информация

Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333236373132