Решение за завършване на процедурата

Решение за изменение № РД-04-403 от 09.09.2020г. – публикуван на 09.09.2020г. Решение № РД-04-324 от 01.09.2020г.– публикуван на 01.09.2020г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП – публикуван на 01.09.2020г. Протокол № 2 – публикуван на 01.09.2020г. Протокол № 1-публикуван на 03.07.2020г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ ПО чл. 181,ал.4 от ЗОП – публикуван на 27.08.2020г. ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 27.08.2020г. ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на  04.08.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, … Read more