Обща информация

Публична покана с предмет: “Доставка на един брой нов колесен трактор и един брой ново ремарке за колесен трактор”, обособена по позиции:

– Обособена позиция №1: Доставка на един брой нов колесен трактор

– Обособена позиция №2: Доставка на един брой ново ремарке за колесен трактор