Обща информация

Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване в изпълнение на проект: “ Възстановка на тракийско рибарско селище „Брия“ – I етап, в с.Дуранкулак, община Шабла финансиран по мярка: BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Местната стратегия за развитие на МИРГ „ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Р.България, финансирана чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО за програмен период 2007-2013 г.“.