Откриване на процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на община Шабла използващи активна електроенергия ниско напрежение – улично осветление”

линк в АОП: тук

линк в Приложение към Официален вестник на ЕС: тук

1.Титулна

2. Решение № РД-04-482 от 13.11.2017г.

3. Обявление

4. УКАЗАНИЯ

5. TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8. ESPD-BG1

9. ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛ. ДОГОВОР

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ВАЛИДНОСТ ОФЕРТА

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВНО-ОРГ. ФОРМА

12. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР