Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 43, ал.4 от ЗОП

ДО    „ДЕОМИД“ ЕООД

ДИМИТЪР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

ЖК. „ЧАЙКА“ БЛ.50, ВХ. Б, АП. 2

ТЕЛ: 052 780358,ФАКС: 0520 300358

ГР. ВАРНА

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КРЪСТЕВ,

На 05.04.2018 г., с писмо с обратна разписка с „Български пощи“ АД, Ви  е  изпратен  Протокол № 2 за разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти за избор на изпълнител за обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от закона за устройството на територията за обект „Спортен комплекс „Шабла“ – реконструкция на многофункционална спортна зала“ за изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с водещ партньор: Териториална административна единица – Хършова, Румъния.“

Протокола е изпратен при условията на чл. 97, ал. 4, от ППЗОП, на посочения в офертата Ви адрес за кореспонденция. Писмото е върнато на 04.05.2018 г., в Община Шабла като непотърсено, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомявам за следното: Протокол № 2 за разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти за избор на изпълнител за обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от закона за устройството на територията за обект „Спортен комплекс „Шабла“ – реконструкция на многофункционална спортна зала“ Ви  е надлежно  връчен  считано  от  датата  на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 04.05.2018г. Осигурен е пълен и неограничен достъп до Протокола,  както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 04.05.2018г