Обща информация

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”