Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 06.08.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от закона за устройството на територията, oбособена на две позиции както следва: Обособена позиция № 1: за обект „СМР на първи етап за „Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа“ от   кръстовището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/“, по проект  „Реконструкция на водопровод по ул. „Черни връх“ от кръстовището с ул. „Равно поле“ /о.т.243/ до кръстовището с ул „Въча“ /о.т.358/, по ул. „Възраждане“ от кръстовището с ул. „Добруджа“/ о.т.125/ до края /о.т.88/, по  ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/, гр. Шабла,  общ. Шабла. “; Обособена позиция № 2: за обект „Рехабилитация  на улична мрежа в община Шабла“,  по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. – I и II етап.“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата, които  представляват участниците или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица