СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 29.10.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителен надзор на обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Дора Габе“ и застрояване на ограда по чл.147 от ЗУТ“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата по чл.54 от ЗОП.