Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак, Детска ясла „Радост“ гр. Шабла, Домашен социален патронаж на територията на община Шаблаи филиал в с. Ваклино, община Шабла и  за нуждите на проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла“.“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2от ППЗОП.