СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ Н А ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 15.11.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на ивестиционни проекти за обекти както следва:

Обект № 1: „Ивестиционен проект за обект: Брегоукрепване в района на с. Крапец,  общ. Шабла.“;

Обект № 2: „Инвестиционен проект за обект: „Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за подобряване на водообмена и регулиране нивото на водите на Шабленско езеро при аварийни ситуации“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл.54 от ЗОП.