Обща информация

Линк в РОП

Публично състезание с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: Доставка на компютърно оборудване и софтуер по технически спецификации;

Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционално цветно копирно устройство по технически спецификации.

В изпълнение на проект № ROBG-338 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020