Съобщаване за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 31.05.2019 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на оборудване по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на компютърно оборудване и софтуер по технически спецификации;

Обособена позиция № 2: Доставка на мултифункционално цветно копирно устройство по технически спецификации.

В изпълнение на проект № ROBG-338 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.”

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл. 54 от ЗОП.