СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 53 ОТ ППЗОП

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

На основание чл. 53 от ППЗОП уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“  и осъществяване на авторски надзор за обект: „Доизграждане  на  ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици.“  ще се извърши на 21.01.2020 г. от 10.00 часа в Малката заседателна зала, ет.2  на община Шабла, намираща се на ул. Равно поле № 35, гр. Шабла

.Съобщение по чл. 53 от ППЗОП