Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. автомобил за нуждите на „Доброволно формирование за защита при бедствия“ – гр. Шабла.“, ще се извърши на 05.06.2020г. (петък) от 11:00 часа,  в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.