Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

Във връзка с  публикувана Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти в РОП с № 9097896/02.04.2020г., уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „МОРСКИ КЛУБ В УПИ XIII, КВ. 9 ПО ПУП-ПР НА СО „КАРИЯ” по проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” по Мярка BG14MFOP001-4.008 – МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла –  Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“, ще се проведе на 08.04.2020г. (сряда) от 14:00 часа.

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на приетите противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

Информация за удължаване срока за получаване на оферти