Документация за участие

9- Приложение №7 договор проект 8.1 -КСС 8- Приложение №6 ценово предложение 7- Приложение №5 декларация чл. 102 6- Приложение №4 техническо предложение 5- Приложение №3 декларация ЕЕДОП 3- Приложение №1 списък 2- Техническа спецификация 1- Документация Технически проект

Обща информация

1.      Публично състезание, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от закона за устройството на територията Обособена на две позиции както следва: Обособена позиция № 1: за обект „СМР на първи етап за „Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа“ от   кръстовището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/“, по проект  „Реконструкция … Read more

Документация за участие

1-Документация 2-Техническа спецификация – нова– публикувана на 15.06.2018 г. 3-Приложение №1 списък 4-Приложение №3 декларация ЕЕДОП 5. 1. -Приложение № 4.1. техническо предложение 5. 2. -Приложение № 4.2. техническо предложение 5. 3. -Приложение № 4.3. техническо предложение 5. 4. -Приложение № 4.4. техническо предложение 5. 5. -Приложение № 4.5. техническо предложение 5.6. -Приложение № 4.6. … Read more

Обща информация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на … Read more

Обща информация

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска … Read more