Документация за участие

 

ДО: „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

БУЛСТАТ: 834 025 484

НА ВНИМАНИЕТО НА: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:, УЛ. ПОП БОГОМИЛ 3

ГР. ДОБРИЧ, П.КОД 9300

тел. 0896695309

 

ПОКАНА

за представяне на оферта и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги (нощувки, хранене, транспорт, медицинско обслужване и др.) за провеждане на изнесени творчески занятия за учениците от школата по духова музика към НЧ „Зора 1894“ и школата по музика към СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла в рамките на Договор № BG05M2OP001-3.002-0226-C01, проект „Равни възможности за нашите деца, чрез партньорство и образование в мултикултурна среда”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Уважаеми г-н Василев,

С настоящото, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да подадете оферта, при следните условия:

………………………………………………………………….

 

С уважение,

Мариян ЖечевКмет на община Шабла  

Прикачени документи:

1-Покана – 31.05.2019

2-Техническа спецификация – 31.05.2019

3- Образци – 31.05.2019

4-Договор – Проект – 31.05.2019

5 – Покана ПП Добрич – 31.05.2019