Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„Изработване на ивестиционeн проекти осъществяване на авторски надзор за обект „Рибарско селище –с. Крапец, община Шабла“, ще се извърши на 18.02.2020г. (вторник) от 10:00 часа,  в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.

Съобщение по чл .57, ал. 3 от ППЗОП