Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“  и осъществяване на авторски надзор за обект: „Доизграждане  на  ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици.“, ще се извърши на 19.02.2020г. (сряда) от 14:00 часа,  в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.

Съобщение за отваряне на ценови оферти